Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Vyhlášky, zákony, směrnice, územní plán a usnesení zastupitelstva

 

MÍSTNÍ VYHLÁŠKY:

Zrušující vyhláška č. 1/ 2008 - účinnost 1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení společného školského obvodu mateřské školy - účinná od 3.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení společného školského obvodu základní školy - účinná od 3.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů - účinná od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu - účinná od 1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem - účinná od 1.1.2021

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY:

...informace se předělávají...

NÁZEV DATUM SCHVÁLENÍ DATUM ÚČINNOSTI SCHVALUJÍCÍ ORGÁN
       
vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu 28.11.2019 1.1.2020 zastupitelstvo obce
       
       
       
       
       
       
       

 

ÚZEMNÍ PLÁN:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Omlenice_únor 2020

ÚP OMLENICE

ÚP OMLENICE 2

ÚP OMLENICE ODŮVODNĚNÍ

ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST VÝROK

ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST ODDŮVODNĚNÍ

ÚP OMLENICE HLAVNÍ VÝKRES

ÚP OMLENICE HLAVNÍ VÝKRES DI,TI

ÚP OMLENICE KOORDINAČNÍ VÝKRES

ÚP OMLENICE ŠIRŠÍ VZTAHY

ÚP OMLENICE VPS VÝKRES

ÚP OMLENICE ZČU

ÚP OMLENICE ZPF

 

ÚZEMNÍ STUDIE:

    OMLENIČKA - LOKALITA B3:

     ÚS B3_Omlenička_textová část

     01 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

     02 VÝKRES PARCELACE

     04 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

     05 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

     06 ZÁKRES DO ORTOFOTO Model

 

    STRADOV - LOKALITA :

     Text final

     stradov 01

     stradov 02

     stradov 03

     stradov 04

     stradov 05

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:

volební období 2018-2022
...předělává se...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DŮLEŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkáchMenu