Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Činnost obce

OBEC OMLENICE

Česká republika se člení na obce, které jsou základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a je samostatně spravována zastupitelstvem.

Činnost obce vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti patří zejména:

- schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
- hospodaření s majetkem obce,
- sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý    kalendářní rok,
- zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
- stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle vlastního zákona,
- vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
- volba,  zřizování a ustanovování orgánů obce,
- rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s 
  mezinárodním prvkem,
- úkoly v oblasti kultury a sportu,
- místní záležitosti veřejného pořádku,
- správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li ve 
  vlastnictví obce,
- čistota obce, odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování pitnou 
  vodou,
- odvádění a čištění odpadních vod,
- ukládání sankcí podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- udělování čestného občanství obce,
- udělování cen obce.

Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón.

Menu