Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, směrnice, územní plán

Vyhlášky, zákony, směrnice, územní plán, strategický rozvojový dokument

 

MÍSTNÍ VYHLÁŠKY:

Zrušující vyhláška č. 1/ 2008 - účinnost 1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení společného školského obvodu mateřské školy - účinná od 3.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení společného školského obvodu základní školy - účinná od 3.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů - účinná od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu - účinná od 1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem - účinná od 1.1.2021

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY:

NÁZEV DATUM SCHVÁLENÍ DATUM ÚČINNOSTI SCHVALUJÍCÍ ORGÁN
vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu 28.11.2019 1.1.2020 zastupitelstvo obce

 

ÚZEMNÍ PLÁN:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Omlenice_únor 2020

ÚP OMLENICE

ÚP OMLENICE 2

ÚP OMLENICE ODŮVODNĚNÍ

ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST VÝROK

ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST ODDŮVODNĚNÍ

ÚP OMLENICE HLAVNÍ VÝKRES

ÚP OMLENICE HLAVNÍ VÝKRES DI,TI

ÚP OMLENICE KOORDINAČNÍ VÝKRES

ÚP OMLENICE ŠIRŠÍ VZTAHY

ÚP OMLENICE VPS VÝKRES

ÚP OMLENICE ZČU

ÚP OMLENICE ZPF

 

ÚZEMNÍ STUDIE:

OMLENIČKA - LOKALITA B3:

     ÚS B3_Omlenička_textová část

     01 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

     02 VÝKRES PARCELACE

     04 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

     05 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

     06 ZÁKRES DO ORTOFOTO Model

STRADOV - LOKALITA :

     Text final

     stradov 01

     stradov 02

     stradov 03

     stradov 04

     stradov 05

 

DŮLEŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

 

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT:

Rozvojový strategický dokument 2021 - 2025